top of page

Privacyverklaring

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenkliniek

De Algemene Verordening Gegevens Bescherming (AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.


Bij Dierenkliniek Parijsch kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.
Dierenkliniek Parijsch is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de kliniek plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de kliniek als volgt:

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Dierenkliniek Parijsch kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Dierenkliniek Parijsch, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Dierenkliniek Parijsch verstrekt.


Dierenkliniek Parijsch kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummers
- Uw e-mailadres
- Gegevens over uw huisdier(en): soort, ras, geboortedatum, geslacht, gewicht, kleur, vacht, chipnummer, paspoortnummer, verzekeringsgegevens, gezondheidsgegevens, medicijngebruik, datum van overlijden
- In geval spoeddienst: uw dierenarts uit de dienstenkring Rivierenland
- Indien van toepassing en noodzakelijk gegevens van uw financiële tussenpersoon en ID bewijs

Wijze waarop Dierenkliniek Parijsch uw persoonsgegevens bewaart


Dierenkliniek Parijsch maakt gebruik van een praktijk management systeem. Daartoe heeft Dierenkliniek Parijsch een dienstverleningsovereenkomst gesloten. Ter uitvoering van de dienstverleningsovereenkomst, zal IDEXX als verwerker Persoonsgegevens optreden in opdracht en ten behoeve van Dierenkliniek Parijsch. Dit is vastgelegd in een overeenkomst gegevensverwerking tussen Dierenkliniek Parijsch en IDEXX.

Waarom Dierenkliniek Parijsch gegevens nodig heeft

Dierenkliniek Parijsch heeft uw gegevens nodig in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit diergeneeskundige dienstverlening en voor het financieel afhandelen van de dienstverlening.
Daarnaast worden uw persoonsgegevens gebruikt om contact met u op te kunnen nemen en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang Dierenkliniek Parijsch gegevens bewaart

Dierenkliniek Parijsch bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard na verbreken van de dienstverleningsrelatie. De klant is echter zelf verantwoordelijk voor het schriftelijk beëindigen van de dienstverleningsrelatie.

Delen met anderen

Dierenkliniek Parijsch verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. De medewerkers van Dierenkliniek Parijsch hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maken wij gebruik van de volgende externe dienstverleners: diverse laboratoria (in geval van aanvullend onderzoek), en registratiebanken (in ons geval NDG of de Back Home Club) voor het registreren van uw huisdier als deze bij ons is gechipt.

Overdracht van het medisch dossier van uw huisdier

Indien u verhuist en u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw huisdier. De medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat u heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dierenkliniekparijsch.nl. Dierenkliniek Parijsch zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Dierenkliniek Parijsch neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Vragen

Heeft u een vraag? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw huisdier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek.

bottom of page